You are here

Stanovy

Text stanov je ke stažení je zde .Stanovy


Moravského poháru

- soutěží lodních modelářů

Článek 1. USTANOVENÍ

Tyto stanovy nahrazují v plném znění stanovy z roku 2015.


Článek 2. VYHLAŠOVATELÉ A ORGANIZÁTOŘI :

Organizační kluby: KLoM Blansko, DDM Třešť, LeMK Velká nad Veličkou, DDM Třinec, Stanice mladých techniků Mariánské Údolí, MIF Team Brno, RC Klub SIG-N.A.L. Třebíč.
Počet klubů může být rozšířen nejpozději při závěrečném kole poháru s platností pro následující ročník.
Pro každý rok bude při posledních závodech Moravského poháru stanoven organizační klub, který má práva a povinnosti určeny těmito stanovami.


Článek 3. STATUT :

Veřejná soutěž lodních modelářů o putovní poháry.


Článek 4. KATEGORIE A TŘÍDY :

Věkové skupiny soutěžících (rozhoduje ročník narození, nikoliv přesné datum):

 • Žáci do 15 let věku (v daném roce má nejvýše 15té narozeniny)
 • Junioři 16-18 let (v daném roce má nejvýše 18té narozeniny)
 • Senioři nad 18 let

Soutěžní třídy:
a)EX – 500 :žáci, junioři a senioři společně
b) EX-A :žáci a junioři společně, senioři
c) F4/A :žáci, junioři a senioři společně
d) Mini Eco Standard :žáci, junioři a senioři společně
e) Mini Eco Expert :žáci, junioři a senioři společně
g) Eco MP :bez rozlišení věku
h) Footy :bez rozlišení věku

Článek 5. PRAVIDLA :

NAVIGA, ISAF, IFCA a národní pravidla včetně žákovských pro soutěže lodních modelářů platná pro příslušný rok s případnými úpravami podle těchto stanov. V případě nepříznivého počasí může být po vzájemné dohodě zástupců organizačních klubů snížen počet rozjížděk v jednotlivých kategoriích (minimálně 2 rozjížďky).
Modely musí splňovat podmínky uvedené v národních pravidlech a jejich doplňcích.
Model při soutěži nemohou používat dva nebo více soutěžící a to ani v rozdílných věkových kategoriích.
Neovladatelný model nebo jinak nebezpečný bude vyloučen ze soutěžní rozjížďky. Opětovné povolení startu v další rozjížďce takového modelu bude pouze na požádání a po předvedení zkušební jízdy vedoucímu startoviště nebo hlavnímu rozhodčímu.
Tratě pro všechny uvedené třídy v článku 4 jsou jednoznačně stanoveny národními pravidly.
Ze soutěže bude vyloučen závodník, který se nechová v souladu se společenskými normami.


Článek 6. FORMA SOUTĚŽÍ :

Veřejné, přístupné i pro nečleny SMČR.


Článek 7. SPECIFIKACE SOUTĚŽE

a) Počet soutěží
Uspořádá se 5 dvoudenních soutěží (kol) v rámci soutěžní sezóny, kalendář pro následující rok se stanoví při závěrečném kole poháru.

b) Bodové hodnocení za dosažené pořadí v jednotlivých kolech MP:
Bodové hodnocení je stanoveno:
1. místo 20 bodů
2. místo 17 bodů
3. místo 15 bodů
4. místo 14 bodů
5. místo 13 bodů
.
.
16. místo 2 body
17. míst 1 bod
další 1 bod (za účast)

Minimální počet závodníků pro závod započitatelný do Moravského poháru jsou 3 účastníci v dané kategorii.
V případě, že se dostaví na závody (jednotlivá kola) ve věkové kategorii maximálně 2 účastníci, pak soutěží společně žáci, junioři a senioři a dosažený bodový výsledek za sloučenou soutěž se započítá do celkového hodnocení v jednotlivých věkových kategoriích.
U EX-500, EX-A a F4/A se stanoví nedělené pořadí minimálně do 12. místa.
Při děleném pořadí bude uvažováno lepší pořadí pro celkové bodové ohodnocení (např. závodníci po stejném bodovém ohodnocení obsadili 14. až 16. místo a všichni jsou zařazeni na 14. místo, přičemž další závodník je na místě 17).

c) Vyhodnocení Moravského poháru

F4/A, Mini Eco Standard, Mini Eco Expert, Eco MP, Footy
Pro celkové hodnocení se započítává bodové hodnocení ze 3 nejlepších kol.

EX-500
Pro celkové hodnocení se započítává bodové hodnocení z 6-ti nejlepších kol.

EX-A
Pro celkové hodnocení se započítává bodové hodnocení při uspořádání 7-mi kol 5 nejlepších kol, při uspořádání 4- a 5-ti kol 3 nejlepší výsledky.

Pokud jsou výsledky dvou či více závodníků stejné, vezmou se v úvahu nejdříve součty dosažených výkonů ze započitatelných kol a postupně další výsledky soutěží poháru – nejdříve bodové hodnocení lepší z nezapočítavané soutěžě pak horší a pak dosažený výkon v nich – opět nejdříve lepší nezapočítaná soutěž a pak horší . Jsou-li i tak výsledky dvou a více závodníků shodné, rozhodne los.


Článek 8. ODCHYLKY OD NÁRODNÍCH PRAVIDEL A PRAVIDEL NAVIGA

a) Pro kategorie Mini Eco Standard, Mini Eco Expert a Eco MP se konečné výsledky na jednotlivých soutěžích Moravského poháru počítají jako prostý součet dvou nejlepších jízd v dané soutěži. Při shodném výsledku závodníků (na prvních 3 místech) se bere v potaz 3 (eventuelně 4) nejlepší dosažený výkon. Pokud i pak je shoda, následuje los.

b) V kategorii F4A z organizačních nebo povětrnostních důvodů může pořadatel po souhlasu organizačních klubů MP rozložit soutěžní kolo do dvou dnů.

c) Po dobu soutěže, tj. od první soutěžní jízdy, či volaného tréningu do poslední jízdy, je zakázáno na dráze a v jejím okolí provádět zkoušky a testování modelů, tréning apod. Případnou výjimku musí povolit vedoucí startoviště nebo hlavní rozhodčí. I v tomto případě si musí soutěžící počínat tak, aby svým chováním neovlivnil modely na jiných drahách. Pokud je mezi soutěžními koly delší přestávka (např. přes noc), může vedoucí startoviště dráhu uvolnit, pokud toto výslovně neučiní, je dráha pro zkoušky atd. uzavřená.

d) Eco MP - viz samostatná pravidla

e) Footy - viz samostatná pravidla IFCA


Článek 9. PŘEJÍMKA MODELŮ A ROZHODČÍ

a) Vybavení modelů a přejímka
Každý model, který se zúčastní soutěže Moravského poháru, prochází před soutěží, ve které startuje, přejímkou a kontrolou základních rozměrů. Kontrolu provádí podle soutěžních pravidel uvedených v článku 5 vedoucí startoviště a za přítomnosti závodníka. Ve třídách EX-500 a EX-A před hlášenou tréninkovou jízdou, u Mini Eco a Eco po každé rozjížďce a u ostatních tříd před první rozjížďkou.

b) Pořadí startujících a rozhodčí
Pořadí závodníků se nelosuje, je stanoveno při prezenci. Rozhodčí jednotlivých soutěží jsou vždy nominováni pořádajícím klubem.


Článek 10. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ

a) Základní vklad
Klub vstupující do MP je povinen složit základní vklad 1 000,- Kč.
b) Roční vklad
Roční vklad klubu pořádajícího soutěž je odvozen od počtu modelů zaregistrovaných v jím pořádané soutěži. Ten je pro rok 2016 stanoven na
4 Kč za každý zaregistrovaný model
Pokud by se ukázalo, že vybraný vklad nepokrývá náklady anebo naopak že je vybráno více než jsou přiměřené náklady, bude tento přiměřeně změněn a to při každoročním vyúčtování.
c) Startovné
Startovné v jednotlivých kolech poháru stanovuje pořádající samostatně. Výtěžek ze startovného si ponechá pořádající klub příslušného kola soutěže k zajištění chodu jednotlivých kol a cen pro vítěze podle čl. 12 a pro odvod ročního poplatku.


Článek 11. ROZŠÍŘENÍ O DALŠÍ KLUBY, VYSTOUPENÍ KLUBU Z ORGANIZOVÁNÍ A ZÁNIK MORAVSKÉHO POHÁRU.

a) Rozšíření o další organizační kluby
Mezi organizační kluby může vstoupit po dohodě se všemi kluby další klub při zaplacení základního vkladu. Počet soutěží přitom zůstává stejný (tj. 5), pokud se nedohodne jinak.
b) Vystoupení klubu z pořádání Moravského poháru
Klub může vystoupit z pořádání Moravského poháru. Vzhledem k zajištění řádného průběhu daného ročníku mu nebude vyplacen příslušný podíl ze zbytku společných finančních prostředků.
c) Zánik Moravského poháru
Při zániku Moravského poháru se rozdělí zbylé finanční prostředky rovným dílem mezi organizační kluby. Putovní poháry zůstanou posledním držitelům.


Článek 12. CENY

a) Putovní poháry
Putovní poháry jsou pořízeny ze společných prostředků, případně darů klubů či jednotlivců. Případné nové poháry budou pořízeny obdobně.
Po závěrečném kole soutěže budou uděleny putovní poháry proti dokladu uvedeném v příloze 1.

 • žáci: EX – 500, F4-A, Mini Eco Standard, Mini Eco Expert
 • žáci a junioři společně: EX-A
 • junioři a senioři společně: F4-A, Mini Eco Standard, Mini Eco Expert
 • senioři: EX-A
 • žáci, junioři a senioři společně: Eco MP, Footy

Držitelé vrátí poháry nejpozději na 4. soutěži Moravského poháru.
Při zániku kategorie bude pohár vrácen pořádajícímu klubu a následně bude použit pro případnou novou kategorii.

b) Plaketky (medaile) a diplomy k putovním pohárům
Plaketky budou pořízeny ze společných prostředků.
Soutěžící na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích (viz putovní poháry) obdrží drobnou plaketku (medaili) nebo diplom.

c) Ceny udělované v jednotlivých kolech poháru
Ceny budou udělovány podle možností pořadatele. V žákovských kategoriích to bude zpravidla diplom a malý pohárek nebo medaile. V ostatních minimálně diplom.
V případě neomluveného odjezdu soutěžícího před vyhlášením výsledků věcná cena přechází na dalšího v pořadí a pořádající klub může rozhodnout, zda předá diplom a pohár/medaili takovému soutěžícímu či přejde na dalšího v pořadí.

Článek 13. PRÁVA A POVINNOSTI POŘÁDAJÍCÍCH KLUBŮ

Při pořádání soutěže:
Pořádající klub má právo při soutěži zveřejnit jména svých sponzorů.
Pořádající klub sestaví propozice v souladu s těmito stanovami. Propozice je pořádající klub povinen zasílat v dostatečném předstihu nebo rozdávat při jednotlivých závodech. K tomuto účelu je možné využít internetových stránek.
Za organizaci, propozice, svážecí službu, ceny, diplomy a zpracování výsledků zodpovídají pořádající kluby jednotlivých soutěží, v jejichž regionu se závody konají.
Zpracované výsledky odešle do 14 dnů po uskutečnění soutěže na adresu organizačního klubu, který zodpovídá za celkové zpracování výsledků.

Při organizaci MP:
Jakékoliv změny těchto stanov se provádí formou písemného dodatku.
Klub má právo navrhovat změny stanov.
Klub má právo nahlédnou do účetnictví.

Pro zajištění organizace MP si kluby rozdělily úkoly takto:

SMTe Mariánské údolí:

 • vedení účetnictví
 • zajištění závěrečného vyhodnocení seriálu
 • podpora kategorií Eco a Mini Eco
DDM Třinec
 • vedení webových stránek Moravského poháru
 • vedení průběžných výsledků seriálu
 • vývoj a údržba SW pro zpracování výsledků soutěží
 • podpora kategorie Footy
KloM Třešť
 • sledování grantů, dotací, zpracování žádostí
 • podpora kategorie EX-500/EX-A
LeMK Velká nad Veličkou
 • sledování grantů, dotací, zpracování žádostí
 • podpora kategorie EX-500/EX-A
 • podpora kategorie F4A
RC Klub SIG-N.A.L. Třebíč
 • vedení fotodokumentace
 • psaní článků do modelářských a jiných časopisů
MIF Team
 • podpora kategorií Eco a Mini Eco
KloM Blansko
 • podpora kategorie F4A

Článek 14. ZÁSTUPCI POŘÁDAJÍCÍCH KLUBŮ


KLoM Blansko

Ing. Šmíd Vladimír

Vičar Miroslav

732 619 095

737 014 682

vlasmi@centrum.cz

mvicar@tiscali.cz

LeMK Velká nad Veličkou

Ing. Kostelanský Ludvík

605 571 069

kostelansky.ludvik@seznam.cz

SMTe Mariánské Údolí

Liberda Roman

731 065 713

liberda.roman@seznam.cz

KLoM Třešť

Ing. Boček Lubomír

775 161 091

bocek.lubomir@seznam.cz

keson@cenrum.cz

DDM Třinec

Ing. Hubáček Svatopluk

737 273 216

shu@autel.cz

MIF Team Brno

Foltýn Miroslav

541 227 383

foltyn_m@seznam.cz

RC Klub SIG-N.A.L Třebíč

Vladislav Větrovec

608 747 898

v.vetrovec@gmail.com


Článek 15. PODPISY

KLoM BlanskoIng. Šmíd Vladimír
Vičar Miroslav
LeMK Velká nad VeličkouIng. Kostelanský Ludvík
SMTe Mariánské ÚdolíLiberda Roman
KLoM TřešťIng. Boček Lubomír
DDM TřinecIng. Hubáček Svatopluk
MIF Team BrnoFoltýn Miroslav
RC Klub SIG-N.A.L TřebíčVladislav Větrovec

Třinec 17.září 2016

Stanovy jsou vyhotoveny v sedmi výtiscích, z nichž každý je originálem. Zástupci pořádajících klubů obdrží jeden výtisk.